Searching...

Άδειες για 30.000 φρουτάκια
Την εγκατάσταση περίπου 30.000 μηχανημάτων για ηλεκτρονικά τυχερά παίγνια, την ελεύθερη διάθεση πιστοποιημένων ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, τη νόμιμη λειτουργία του διαδικτυακού στοιχήματος στην Ελλάδα, τη νομιμοποίηση όλων των παιγνιομηχανημάτων τυχερών-ψυχαγωγικών παιγνίων που λειτουργούν σήμερα κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας και την παύση των ποινικών διώξεων που εκκρεμούν προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τη «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων», το οποίο κατέθεσε προχθές στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου.Το νομοσχέδιο θέτει αυστηρό περιορισμό στην πρόσβαση των νέων στα τυχερά παίγνια, καθώς απαγορεύει να συμμετέχουν σε αυτά όχι μόνο οι ανήλικοι αλλά και ενήλικες μέχρι 21 ετών. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών:
* Στόχος των προωθούμενων ρυθμίσεων είναι η διαμόρφωση ενός νέου, εναρμονισμένου με τα ισχύοντα στην Ε.Ε., θεσμικού πλαισίου, ώστε και ο παράνομος τζόγος να αντιμετωπισθεί και η χώρα μας να γλιτώσει από το πρόστιμο των 31.536 ευρώ ημερησίως για τη μη ρύθμιση της αγοράς.
* Εκτιμάται ότι στη χώρα μας σήμερα λειτουργούν περισσότεροι από 250 διαδικτυακοί τόποι στοιχηματισμού, έως και 20.000 ηλεκτρονικές μηχανές ψυχαγωγικών παιχνιδιών περιορισμένου κέρδους (AWPs) και έως 150.000 ηλεκτρονικοί υπολογιστές που παρέχουν παράνομα τυχερά παιχνίδια (τύπου φρουτάκια). Στο επίπεδο των τυχερών ψυχαγωγικών παιχνιδιών μόνο λειτουργούν πολλές χιλιάδες μηχανήματα, στα οποία περιλαμβάνονται στην πράξη και τα ίντερνετ καφέ που επιτρέπουν τη συμμετοχή σε διαδικτυακά παιχνίδια.
* Συνολικά, ο παράνομος τζίρος όλων των τυχερών παιχνιδιών εκτιμάται από την αγορά σε 10 δισ. ευρώ ετησίως, από τα οποία τα 4 δισ. ευρώ αφορούν το παράνομο στοίχημα.
Με τη νομιμοποίηση των ηλεκτρονικών τυχερών και τεχνικών παιχνιδιών και του διαδικτυακού στοιχήματος το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία έσοδα πάνω από 1 δισ. σε διάστημα δύο τριών ετών. Ειδικά για το 2011 προβλέπεται η είσπραξη 500 εκατ. ευρώ από την έκδοση αδειών και 200 εκατ. ευρώ από τα τέλη των τυχερών παιγνίων.
Η κυβέρνηση δεσμεύεται να διαθέσει τουλάχιστον το 20% των εισπράξεων από τη συμμετοχή του δημοσίου στα μεικτά κέρδη των επιχειρήσεων για τη χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών, για άτομα με αναπηρίες, για την καταπολέμηση της ανεργίας, για την ενίσχυση των δομών απεξάρτησης από τα παίγνια ή άλλους εθισμούς, για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι για τη διεξαγωγή και την εκμετάλλευση παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου απαιτείται η προηγούμενη έκδοση διοικητικής άδειας από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Τρίτοι μπορούν κατ’ εξαίρεση να λειτουργούν και να εκμεταλλεύονται τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα, υπό την προϋπόθεση ότι κάτοχος άδειας θα τους παραχωρήσει, αντί ανταλλάγματος, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του συνόλου ή μέρους των παιγνιομηχανημάτων, παραμένοντας όμως κάτοχος της άδειας και υπέχων τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Τα παίγνια και τα παιγνιομηχανήματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Στο προτεινόμενο σχεδίου νόμου προβλέπονται, τέλος, ειδικές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από ραδιοτηλεοπτικά μέσα και η αναθεώρηση του πλαισίου για το ιπποδρομιακό στοίχημα, προκειμένου να προσαρμοστούν τα ισχύοντα για την ΟΔΙΕ ΑΕ στις διατάξεις του σχεδίου νόμου.Τυχερά παιχνίδια

Για τα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών θα προκηρυχθούν 4-10 άδειες ευρείας κλίμακας έπειτα από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό. Τμήμα των αδειών θα λάβει η εταιρεία «ΟΠΑΠ ΑΕ», σύμφωνα με το δικαίωμα προαίρεσης που διαθέτει βάσει της συμβάσεώς της με το ελληνικό δημόσιο (κυρώθηκε με τον ν. 2843/2000). Ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων τυχερών παιγνίων δεν μπορεί να υπερβεί τα 30.000.
Κάτοχοι άδειας θα μπορούν να είναι ανώνυμες εταιρείες με κατατεθειμένο κεφάλαιο τουλάχιστον 400.000 ευρώ με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Απαιτείται και σύσταση εγγύησης ύψους 200.000 ευρώ.
Ορίζεται ότι στην προκήρυξη θα προβλέπεται η τιμή εκκίνησης, το δε τίμημα θα καταβάλλεται κατά το 80% με την έκδοση της άδειας και το υπόλοιπο 20% σταδιακά σύμφωνα με την προκήρυξη. Η διάρκεια των αδειών θα είναι δεκαετής.

Διαδικτυακό στοίχημα

Όσον αφορά στο διαδικτυακό στοίχημα, θα προκηρυχθούν 15-50 άδειες, μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό.
Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μέσω του κανονισμού διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων (ΚΔΕΠ), καθορίζει τις λεπτομέρειες του συστήματος αδειοδότησης και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατόχους άδειας.
Κάτοχοι άδειας μπορούν να είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες με κατατεθειμένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ και σύσταση εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ. Η διάρκεια των αδειών θα είναι πενταετής. Οι ιστότοποι οφείλουν να έχουν ονομασία με κατάληξη «.gr».

Τεχνικά-ψυχαγωγικά παιχνίδια

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η ελεύθερη διάθεση πιστοποιημένων τεχνικών-ψυχαγωγικών παιχνιδιών και η διεξαγωγή τους μόνο σε αδειοδοτημένους χώρους.
Εντός έξι μηνών από τον διορισμό των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που ήδη διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα χωρίς να έχουν άδεια από την ελληνική πολιτεία και κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας πρέπει να λάβουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και άδειες από τον νόμο αυτό. Άλλως, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος.
Εκκρεμείς δίκες για παράνομη λειτουργία τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων σύμφωνα με τον ν. 3037/2002 καταργούνται αζημίως για το ελληνικό δημόσιο.

Κανόνες, προϋποθέσεις και πρόστιμα
Με το νομοσχέδιο θεσπίζονται κανόνες «υπεύθυνου παιχνιδιού για την προστασία των παικτών, των ανηλίκων ιδιαίτερα και της κοινωνίας γενικά». Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς:
- Απαγορεύεται η συμμετοχή ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους σε τυχερά παίγνια. Τα άτομα αυτά μπορούν να συμμετέχουν μόνο στα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια.
- Ορίζεται ανώτατο όριο συμμετοχής στα παίγνια με παιγνιομηχανήματα (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 ευρώ).
- Απαγορεύεται το μέγιστο ποσό που μπορεί να χάσει ένας παίκτης να υπερβαίνει το ποσό της συμμετοχής του στο παίγνιο.
- Καθιερώνεται η ατομική κάρτα παίκτη, ώστε να παρακολουθούνται η ηλικία, οι περιορισμοί που θέλει ο ίδιος να θέσει στον εαυτό του και οι χρηματικές ροές.
- Ορίζονται κανόνες απορρήτου για την προστασία των παικτών, από τους οποίους εξαιρούνται οι ελεγκτικές και φορολογικές αρχές.

Οι χώροι

Για τον τρόπο διεξαγωγής των παιγνίων σε καταστήματα το νομοσχέδιο προβλέπει ότι «Επιτρέπεται η εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή, στο πλαίσιο άσκησης επιτηδεύματος, των τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων σε αμιγείς ή μεικτούς χώρους».
α)
«Αμιγής χώρος» διεξαγωγής παιγνίων είναι κατάστημα, στο οποίο επιτρέπεται η διεξαγωγή αποκλειστικά είτε τεχνικών-ψυχαγωγικών είτε τυχερών παιγνίων.
β)
«Μεικτός χώρος» διεξαγωγής παιγνίων με παιγνιομηχανήματα είναι κατάστημα με ελάχιστο εμβαδόν 80 τ.μ. Στους χώρους αυτούς επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η διεξαγωγή είτε αποκλειστικά τεχνικών-ψυχαγωγικών είτε αποκλειστικά τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων δεν υπερβαίνει τα τρία.

Οι «καμπάνες»

Για όλους τους αδειούχους, τους παρόχους και τους φορείς που θα εμπλακούν στη διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών παιγνίων προβλέπονται οι ακόλουθες γενικές υποχρεώσεις:
* Η καταβολή παραβόλων για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς και για την εγγραφή στα σχετικά μητρώα, διοικητικά τέλη εκκίνησης και λειτουργίας.
* Συμμετοχή του δημοσίου στα έσοδα σε ποσοστό 30% επί των μεικτών κερδών, καθώς και παρακράτηση φόρου 10% υπέρ του δημοσίου από τα κέρδη των παικτών.
* Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης ή καταστρατήγησης των όρων του νόμου και της άδειας. Ενδεικτικά προβλέπονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
α)
Εφόσον παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του ή των όρων των αδειών, η ΕΕΕΠ με απόφασή της:
- επιβάλλει κατ’ αποκοπή πρόστιμο από 1.000 έως 2.000.000 ευρώ ή σε ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων, ανά παράβαση ή και ανά παιγνιομηχάνημα, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, ή και
- ανακαλεί προσωρινά μέχρι τρεις μήνες ή οριστικά την άδεια, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της αποφάσεως της ΕΕΕΠ. Αναστολή της εκτέλεσης της προσβληθείσας αποφάσεως από το δικαστήριο επιτρέπεται μόνο αν ο αιτών αποδεικνύει ότι η βλάβη που θα προκληθεί σε αυτόν από την εκτέλεση της απόφασης είναι ανεπανόρθωτη και εφόσον δεν συντρέχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την εκτέλεση της πράξης.
β)
Αν διαπιστωθεί ότι διεξάγονται παίγνια χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου αυτού άδεια ή χωρίς την προηγούμενη κατάλληλη πιστοποίηση του καταστήματος, τα ελεγκτικά όργανα, ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις προβαίνουν σε άμεση σφράγιση του καταστήματος διεξαγωγής των παιγνίων.
γ)
Όποιος διεξάγει τυχερά παίγνια χωρίς τη χρήση και τον έλεγχο των ατομικών καρτών παίκτη των συμμετεχόντων τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση.
δ)
Όποιος διεξάγει παίγνια χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη προς τούτο άδεια τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως 200.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα ή, προκειμένου για παίγνια που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου, με χρηματική ποινή από 200.000 έως 500.000 ευρώ. Αν το παίγνιο που διεξάγεται είναι τυχερό, το αδίκημα τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον 10 έτη.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Back to top!